متغیر ها در سی شارپ

متغیر ها در سی شارپ (#C)

متغیر در واقع نامی است که به بخشی از حافظه انتساب می دهیم و برنامه های ما می تواند آن را دستکاری کند. هر متغیری در سی شارپ (#C) یک نوع خاص دارد که سایز حافظه اختصاص داده شده به آن متغیر را مشخص می کند.

انواع داده اولیه در سی شارپ (#C) بصورت زیر دسته بندی می شوند:

  • Integral Types برای مثال sbyte, byte, short, short, ushort, int, uint, long, ulong, char
  • Floating point Types برای مثال float, double
  • Decimal Types برای مثال decimal
  • Boolean Types برای مثال true, false
  • Nullable Types برای مثال nullable int, nullable decimal

انواع متغیرها در سی شارپ (#C) به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

  • Value Types
  • Refrence Types
  • Pointer Types

متغیر های Value Type:

  • می توانند بطور مستقیم مقدار بگیرند.
  • از کلاس ValueType مشتق می شوند.

مثال: int، char، float

برای ذخیره اعداد، الفبا، اعداد اعشاری زمانی که متغیری برای مثال از نوع int تعریف می شود، سیستم حافظه ای برای ذخیره مقدار آن انتساب می دهد.

جدول زیر محدوده مجاز برخی از انواع داده و مقدار پیش فرض آن ها را مشخص می کند.

نوع داده محدوده مجاز مقدار پیش فرض
bool True or False False
byte 0 to 255 0
char U +0000 to U +ffff ‘\0’
decimal (-7.9 x 1028 to 7.9 x 1028) / 100 to 28 0.0M
double (+/-)5.0 x 10-324 to (+/-)1.7 x 10308 0.0D
float -3.4 x 1038 to + 3.4 x 1038 0.0F
int -2,147,483,648 to 2,147,483,647 0
long -9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807 0L
sbyte -128 to 127 0
short -32,768 to 32,767 0
uint 0 to 4,294,967,295 0
ulong 0 to 18,446,744,073,709,551,615 0
ushort 0 to 65,535 0

متغیر های Refrence Type:

این متغیر ها داده مربوط به متغیر را ذخیره نمی کنند بلکه ارجاع (رفرنسی) به متغیر را شامل می شوند. به عبارتی این متغیر ها به موقعیتی در حافظه اشاره دارند.

مثال: string, dynamic, object

نوع داده string مناسب برای رشته هایی از حروف می باشد.

برای مثال داریم:

string str = "highlearn";

متغیر های Pointer Type:

این متغیر ها آدرس حافظه مربوط به نوع دیگری را نگهداری می کنند. اشاره گر ها در سی شارپ (#C) قابلیت های مشابه با اشاره گر ها در سی یا سی پلاس پلاس دارند.

مثال:

char* cptr;
int* iptr;

تعریف متغیر در سی شارپ (#C)

تعریف متغیر در سی شارپ (#C) بصورت زیر است:

ابتدا نوع داده (data type) و سپس نام یک یا چند متغیر را می نویسیم. در صورتی که بخواهیم نام چند متغیر را بنویسیم کافی است آن ها را با علامت کاما (,) از هم جدا کنیم و در انتها برای پایان دادن دستور از علامت (;) استفاده کنیم.

مثال:

int i, j, k;
char c, ch;
float f, e;
double d;

هم چنین امکان مقدار دهی به متغیر در زمان تعریف آن متغیر نیز وجود دارد.

مثال:

int k = 123;

طبق مثال برای این کار کافی است مقدار را در مقابل متغیر تعریف شده بنویسیم. هم چنین می توان در یک سطر چندین متغیر را همزمان مقداردهی کرد. در این حالت داریم:

int a = 10, b = 12, c = 14, d = 16;

نکته قابل توجه در زمان تعریف همزمان چند متغیر آن است که همه این متغیر ها بایستی از یک نوع داده مثلا int باشند. در غیر اینصورت باید در دستور های متفاوت نوشته شوند. (مشابه مثال ارائه شده در بالا)

گرفتن مقدار یک متغیر از کاربر از طریق Console

کلاس Console در فضای نام System تعریف شده است. این کلاس شامل تابعی با نام ReadLine() جهت خواندن مقدار می باشد.

مثال:

int num;
num = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

در سی شارپ (#C) مقداری از ورودی خوانده می شود بطور پیش فرض از نوع string درنظر گرفته می شود. در این حالت برای تبدیل مقدار خوانده شده از ورودی به نوع داده int از Convert.ToInt32() استفاده می شود. ToInt32()از توابع تبدیل نوع است که پیش تر در مورد آن بحث شد.


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.