نال پذیر ها در سی شارپ

نال پذیرها در سی شارپ (#C)

در زبان سی شارپ (#C) انواع داده ای وجود دارد که با عنوان نوع داده با قابلیت خالی بودن یا نداشتن مقدار (nullable types) تعریف شده اند.

محدوده ای که این انواع داده ها پوشش می دهند دقیقا همان محدوده ای است که انواع داده معمولی و نال ناپذیر ارائه می دهند. برای مثال int و int?یا همان Nullable هر دو یک محدوده یکسان را پوشش می دهند.

برای تعریف انواع داده نال پذیر (nullable) از سینتکس زیر استفاده می شود.

<data_type>? <variable_name> = null;

برای مثال داریم:

int? num1 = null;

int? num2 = 10;

bool? B = new bool?();

b = true;

double? d =new double?();

d = 1.23;

نکته قابل توجه در تعریف این نوع داده آن است که علامت سوال (?) دقیقا بعد از نوع داده و بدون هیچ فاصله نوشته می شود و سپس با یک فاصله نام متغیر نوشته می شود.