تصمیم گیری در سی شارپ

تصمیم گیری در زبان سی شارپ (#C)

ساختار های تصمیم گیری مستلزم آن است که برنامه نویس یک یا چند شرط خاص را در نظر گرفته و ارزیابی کند. درصورتی که شرط درست باشد، کد های قسمت شرطی (if) اجرا می شوند و در غیراینصورت کد های قسمت else اجرا می شوند. البته قسمت else اختیاری است و می تواند حذف گردد. در این آموزش قصد داریم به بررسی عبارت های شرطی در سی شارپ بپردازیم.

انواع عبارت های شرطی در سی شارپ (#C)

یک if
یا else if در داخل یک if  یا else if دیگر قرار
گرفته است که اصطلاحا به آن if های تو در
تو گفته می شود.

برای آن است
که بتوان مقدار یک متغیر را با لیستی از مقادیر بررسی کرد.

یک switch در داخل یک switch
دیگر قرار گرفته است که اصطلاحا به آن switch
های تو در تو گفته می شود.

عملگر شرطی ?:

این عملگر جایگزینی برای if
else است.

Expr1 ? Expr2 : Expr3;

در این عبارت Expr1
ارزیابی می شود و درصورتی که true باشد مقدار Expr2
حاصل می شود و درصورتی که Expr1 برابر false
باشد، مقدار Expr3 حاصل می
شود.